Wydział Językoznawstwa

Marek Cieszkowski z nominacją profesorską

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Markowi Cieszkowskiemu z Wydziału Językoznawstwa tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Prof. Cieszkowski ukończył studia filologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w  Toruniu, studiował także na Uniwersytecie w Greifswaldzie i Uniwersytecie w Lipsku. Dysertację doktorską obronił na Uniwersytecie w Greifswaldzie, a rozprawę habilitacyjną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W  sferze zainteresowań badawczych prof. Cieszkowskiego znajduje się język i  jego zastosowania w komunikacji multimodalnej, teorem symulakrów (Jean Baudrillard) i znikającej rzeczywistości (Paul Virilio), relacje między tekstem a obrazem, krytyka teorii semantycznych, słowotwórstwo niemieckie, wpływ komunistycznej ideologii na kształtowanie się języka  w niemieckich wyspach językowych w Związku Sowieckim, germanizmy leksykalne a polska praktyka leksykograficzna oraz fonetyka i fonologia współczesnego języka niemieckiego. Jest (współ)autorem ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych,  w tym trzech monografii autorskich oraz dwóch monografii współautorskich. Wygłosił referaty na ponad 60 konferencjach naukowych w Polsce, Niemczech, Danii, Austrii i Hiszpanii oraz wykłady gościnne na Uniwersytetach w Kopenhadze, Greifswaldzie i Bayreuth. Członek europejskiej sieci badawczej w ramach JEP TEMPUS (1992–1994) oraz uczestnik zespołowego projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku (2012–2017). Stypendysta Fundacji Roberta Boscha (Tybinga), Uniwersytetu w Kilonii, Fundacji Volkswagen-Stiftung (Berlin), Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Greifswald, Moguncja) oraz Duńskiej Fundacji Kultury (Kopenhaga).

Prof. Cieszkowski pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu (1998–1999), kierownika Katedry Germanistyki UKW (2003–2018) i Zakładu Komunikacji Językowej UKW (2007–2019). W latach 2008–2011 i 2017–2019 był członkiem Polskiej (Państwowej) Komisji Akredytacyjnej. Od 2019 roku jest przewodniczącym Rady Naukowej Wydziału Językoznawstwa UKW.

Gratulujemy Panu Profesorowi!

Na zdjęciu profesor Marek Cieszkowski