Wydział Językoznawstwa

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska

Zachęcamy do studiowania lingwistyki stosowanej angielsko-rosyjskiej (bez znajomości j. rosyjskiego) na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy!

Opis kierunku 

Studia na kierunku lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego) mieszczą się w dwóch obszarach: w obszarze nauk humanistycznych oraz w obszarze nauk społecznych. Mają one profil ogólnoakademicki. Kształcenie prowadzone jest na studiach stacjonarnych (nieodpłatnych). Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, a absolwent studiów II stopnia – magistra.

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska na UKW daje szerokie perspektywy rozwoju i możliwości pracy. Studia pomogą zostać poszukiwanym na rynku pracy specjalistą ds. kontaktów biznesu lokalnego, biznesu z gospodarkami rynków wschodnich. Zdobyte umiejętności na studiach I stopnia pozwolą posługiwać się językiem angielskim i rosyjskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach.

Po ukończeniu studiów I stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na Studiach Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Angielskiego równolegle z nauką na studiach magisterskich uzupełniających.

Studia z lingwistyki stosowanej angielsko-rosyjskiej można kontynuować na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających). Zdobyte umiejętności pozwolą posługiwać się językiem angielskim i rosyjskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zapewnią wysoki poziom specjalistyczny potrzebny wielu firmom działającym na rynkach międzynarodowych. Absolwent lingwistyki stosowanej angielsko-rosyjskiej opanował obydwa języki obce w stopniu mogącym stanowić podstawę do uzyskania kwalifikacji tłumacza przysięgłego.

Absolwent kierunku lingwistyka stosowana (j. angielski z j. rosyjskim) ma gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu dwóch języków oraz posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej. Potrafi gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie w obydwu językach) informacje, pracując na samodzielnym stanowisku, jak też włączając się do pracy zespołowej. Umie samodzielnie rozwiązywać problemy i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Ma motywację do samodzielnej pracy nad swoimi umiejętnościami i do rozwijania kreatywnego działania w celu stałego podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Po ukończeniu studiów na lingwistyce stosowanej (j. angielski z j. rosyjskim) na UKW absolwenci mają możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej w firmach informatycznych współpracujących z uczelnią. Mogą także znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach dyplomatycznych, kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, turystyce, środkach masowego przekazu, biurach tłumaczeń, w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego lub rosyjskiego, jak też kultury obszaru anglo- i rosyjskojęzycznego. Praca czeka także w firmach, które rozszerzają swoją działalność na rynki rozwijające się, do kontaktów z którymi potrzebna jest perfekcyjna znajomość ich języków. Studia upoważniają również do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu modułu nauczycielskiego (płatnego) prowadzonego przez Studium Pedagogiczne UKW.

Przydatne linki

Kontakt

Sekretariat Dziekana Wydziału Językoznawstwa

Aleksandra Majka
52 321 31 81
aleksandra.majka@ukw.edu.pl
ul. Jagiellońska 11, p. 23 • 85-067 Bydgoszcz

Sekretariat Prodziekana Wydziału Językoznawstwa ds. Kształcenia

Marta Zakrzewska
52 360 84 50
jezykoznawstwo@ukw.edu.pl
ul. Grabowa 2, p. 105 • 85-601 Bydgoszcz

Daria Spychała
52 340 16 87
daria.spychala@ukw.edu.pl
ul. Grabowa 2, p. 302 • 85-601 Bydgoszcz