Wydział Językoznawstwa

Na zdjęciu Big Ben. Wieża zegarowa Elizabeth Tower w Londynie w Wielkiej Brytanii

Filologia angielska

Zachęcamy do studiowania filologii angielskiej na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza  Wielkiego w Bydgoszczy!

Opis kierunku 

Studia na kierunku Filologia angielska mieszczą się w dwóch obszarach: w obszarze nauk humanistycznych oraz w obszarze nauk społecznych. Mają one profil ogólnoakademicki. Kształcenie prowadzone jest na studiach stacjonarnych (nieodpłatnych). Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, a absolwent studiów II stopnia – magistra.

Studia I stopnia na filologii angielskiej na UKW pozwalają studentowi osiągnąć znajomość języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie (C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Absolwenci filologii mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających). Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw translatoryki, teorii przekładu, przekładu artystycznego. Nabywają umiejętności prowadzenia korespondencji fachowej w języku angielskim (handlowej, urzędowej, administracyjnej). Zapoznają się z literaturą i kulturą krajów anglojęzycznych.

Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach.

Po ukończeniu studiów I stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na Studiach Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Angielskiego równolegle z nauką na studiach magisterskich uzupełniających.

Studia z filologii angielskiej można kontynuować na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających). Zdobyte umiejętności pozwolą posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zapewnią wysoki poziom specjalistyczny potrzebny wielu firmom działającym na rynkach międzynarodowych. Absolwent filologii angielskiej opanował język angielski w stopniu mogącym stanowić podstawę do uzyskania kwalifikacji tłumacza przysięgłego.

Celem kształcenia na kierunku filologia angielska jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi trendami naukowymi w kulturze, literaturze i językoznawstwie krajów anglojęzycznych oraz doskonalenia umiejętności językowych, dzięki którym będą mogli znaleźć w przyszłości zatrudnienie w tych wszystkich dziedzinach życia zawodowego, gdzie znajomość języka angielskiego jest kluczowym elementem wykonywanych obowiązków. Program i tok studiów zachęcają do samodzielnej pracy nad swoimi umiejętnościami i rozwijają w studentach potrzebę kreatywnego działania w  celu stałego podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Po ukończeniu studiów absolwenci filologii angielskiej na UKW mają możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej w firmach informatycznych współpracujących z uczelnią. Mogą także znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, turystyce, redakcjach czasopism, ośrodkach kultury, w firmach mających międzynarodowe kontakty biznesowe, jak również wszelkich instytucjach wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów anglojęzycznych i komunikacji interkulturowej. Studia upoważniają również do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu modułu nauczycielskiego (płatnego) prowadzonego przez Studium Pedagogiczne UKW.

Przydatne linki

Kontakt

Sekretariat Dziekana Wydziału Językoznawstwa

Aleksandra Majka
52 321 31 81
aleksandra.majka@ukw.edu.pl
ul. Jagiellońska 11, p. 23 • 85-067 Bydgoszcz

Sekretariat Prodziekana Wydziału Językoznawstwa ds. Kształcenia

Marta Zakrzewska
52 360 84 50
jezykoznawstwo@ukw.edu.pl
ul. Grabowa 2, p. 105 • 85-601 Bydgoszcz

Daria Spychała
52 340 16 87
daria.spychala@ukw.edu.pl
ul. Grabowa 2, p. 302 • 85-601 Bydgoszcz