Wydział Językoznawstwa

Na zdjęciu stos książek

Filologia polska

Zachęcamy do studiowania filologii polskiej na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy!

Opis kierunku 

Filologia polska to kierunek o profilu ogólnoakademickim integrujący w głównej mierze wiedzę z zakresu trzech humanistycznych dyscyplin naukowych: językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz nauk o kulturze i religii. Tak szerokie spektrum kształcenia nie tylko umożliwia wszechstronne poznanie polszczyzny (zarówno w aspekcie synchronicznym, jak i diachronicznym), polskiej literatury (na tle porównawczym) i rodzimego dorobku kulturowego (również w rozleglejszym kontekście), lecz także pozwala na opanowanie umiejętności analizy i interpretacji zjawisk reprezentujących rzeczone obszary dociekań. W trosce o holistyczną edukację przyszłych polonistów w programie studiów – poza zajęciami stricte kierunkowymi – uwzględniono też przedmioty o charakterze ogólnym (np. lektorat wybranego nowożytnego języka obcego czy technologię informacyjną) oraz te, które reprezentują inne dziedziny humanistyczne (w tym m.in. historię filozofii, historię Polski i łacinę) i nauki społeczne (np. psychologię i pedagogikę).

Studia na bydgoskiej polonistyce umożliwiają jednoczesne realizowanie wybranego modułu i nieodpłatne zdobywanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego. Program modułu nauczycielskiego uwzględnia wszystkie określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego standardy kształcenia.

Filologia polska na UKW daje szerokie perspektywy rozwoju. Przyjęta formuła studiów, łącząca ponadpięćdziesięcioletnią tradycję akademicką z oczekiwaniami i potrzebami studentów oraz wymaganiami stawianymi obecnie przez rynek pracy, przygotowuje do podjęcia zatrudnienia w szkołach (różnego typu), mass mediach, agencjach reklamowych i Public Relations, instytucjach kultury, wydawnictwach, firmach poligraficznych, a także studiach DTP.

Filologia polska prowadzona jest obecnie wyłącznie w trybie stacjonarnym na poziomach licencjackim (studia pierwszego stopnia, moduły: nauczycielski, krytyka literacka i artystyczna z elementami kreatywnego pisania) oraz magisterskim (studia drugiego stopnia, moduły: nauczycielski, edytorstwo naukowe).

Absolwent 3-letnich studiów pierwszego stopnia, uzyskujący tytuł zawodowy licencjata, posiada ogólnohumanistyczne wykształcenie uniwersyteckie i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze.

Wybierając moduł nauczycielski, student opanowuje wiedzę w zakresie dydaktyki literatury i języka polskiego, a także poznaje nowe metody i techniki efektywnego nauczania i uczenia się, w tym sposoby pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniowie zdolni oraz dysfunkcyjni). Absolwent nauczycielskiej polonistyki zna cele i metody kształcenia w zakresie nauki o literaturze i języku, wiedzy o historii, społeczeństwie i szeroko rozumianej kulturze oraz właściwie wykorzystuje wiedzę z przedmiotów kierunkowych, umiejętnie wprowadzając w procesie edukacyjnym treści wskazane przez podstawę programową. Moduł ten na poziomie licencjackim daje pełne uprawnienia do podjęcia pracy nauczyciela polonisty na II etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa).

Absolwent modułu krytyka literacka i artystyczna z elementami kreatywnego pisania posiada wiedzę dotyczącą różnych kierunków rozwojowych na gruncie krytyki literackiej i krytyki sztuki, dobrze orientuje się w zakresie ewolucji gatunku krytycznego i eseistycznego (zarówno w okresie nowoczesności, jak i postmodernizmu) oraz biografiki artystycznej, a także potrafi poddać pełnej analizie dzieło wizualne. Ponadto nieobca jest mu problematyka związana z obecnością krytyki w nowych mediach oraz funkcjonowaniem piśmiennictwa w aktualnych warunkach kulturowych, społecznych i komunikacyjnych.

Studia licencjackie z filologii polskiej kontynuować można na 2-letnich studiach drugiego stopnia, umożliwiających zdobycie tytułu zawodowego magistra. Student zdobywa dodatkowe kwalifikacje, realizując jeden z dwóch modułów: nauczycielski lub edytorstwo naukowe. Absolwent studiów magisterskich posiada szczegółowe (poszerzone) ogólnohumanistyczne wykształcenie uniwersyteckie oraz szeroką wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze.

Absolwent modułu nauczycielskiego na magisterskiej polonistyce jest wszechstronnie przygotowany do nauczania języka polskiego. Posiadając tytuł magistra, może nie tylko uczyć w polskiej szkole na III etapie edukacyjnym (szkoła ponadpodstawowa), lecz także starać się o pracę na stanowisku lektora języka polskiego na uczelniach zagranicznych.

W ramach edytorstwa naukowego natomiast, student – poza poszerzaniem swoich kompetencji ogólnofilologicznych – zapoznaje się z zagadnieniami z zakresu tekstologii, edytorstwa naukowego oraz warsztatu redaktora naukowego. Dzięki temu zdobywa pogłębioną i wysoce specjalistyczną wiedzę na temat szeroko pojętego aparatu krytycznego, towarzyszącego rozmaitym wydawnictwom, którą można wykorzystać w pracy nad naukowo-edytorskim opracowaniem tekstów. Student realizujący ów moduł rozumie zadania nowoczesnego edytora, związane z troską o dziedzictwo kulturowe, a także dostrzega potrzebę dbałości o słowo pisane, jego poprawność i ładunek merytoryczny, oraz estetykę wydania.kkkk

Przydatne linki

Kontakt

Sekretariat Dziekana Wydziału Językoznawstwa

Aleksandra Majka
52 321 31 81
aleksandra.majka@ukw.edu.pl
ul. Jagiellońska 11, p. 23 • 85-067 Bydgoszcz

Sekretariat Prodziekana Wydziału Językoznawstwa ds. Kształcenia

Marta Zakrzewska
52 360 84 50
jezykoznawstwo@ukw.edu.pl
ul. Grabowa 2, p. 105 • 85-601 Bydgoszcz

Daria Spychała
52 340 16 87
daria.spychala@ukw.edu.pl
ul. Grabowa 2, p. 302 • 85-601 Bydgoszcz