Wydział Językoznawstwa

Na zdjęciu widok na centrum Moskwy. Nowoczesna architektura, wysokie wieżowiec

Filologia rosyjska

Zachęcamy do studiowania filologii rosyjskiej na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy!

Opis kierunku 

Studia na kierunku Filologia rosyjska mieszczą się w dwóch obszarach: w obszarze nauk humanistycznych oraz w obszarze nauk społecznych. Mają one profil ogólnoakademicki. Kształcenie prowadzone jest na studiach stacjonarnych (nieodpłatnych). Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, a absolwent studiów II stopnia – magistra.

Studia I stopnia na filologii rosyjskiej na UKW pozwalają studentowi osiągnąć znajomość języka rosyjskiego na bardzo wysokim poziomie (C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Absolwenci filologii mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw translatoryki, teorii przekładu, a także historii języka, jego zmienności i powiązań z kulturą. Nabywają umiejętności prowadzenia korespondencji fachowej w języku rosyjskim (handlowej, urzędowej, administracyjnej), a także tłumaczenia tekstów użytkowych. Zapoznają się z literaturą i kulturą Rosji. W ramach zajęć lektoratu studenci nabywają umiejętności z zakresu drugiego języka obcego (np. niemieckiego, angielskiego, francuskiego) na poziomie średniozaawansowanym.

Już na studiach I stopnia (licencjackich) studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach.

Studia zfilologii rosyjskiejmożna kontynuować na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających). Zdobyte umiejętności pozwolą posługiwać się językiem rosyjskimna poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zapewnią wysoki poziom specjalistyczny potrzebny wielu firmom działającym na rynkach międzynarodowych. Absolwent filologii rosyjskiej opanował język rosyjski w stopniu mogącym stanowić podstawę do uzyskania kwalifikacji tłumacza przysięgłego.

Celem kształcenia na kierunku filologia rosyjska jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi trendami naukowymi w językoznawstwie, kulturze i literaturze rosyjskiej oraz doskonalenia umiejętności językowych, dzięki którym będą mogli znaleźć w przyszłości zatrudnienie w tych wszystkich dziedzinach życia zawodowego, gdzie znajomość języka rosyjskiego jest kluczowym elementem wykonywanych obowiązków. Program i tok studiów zachęcają do samodzielnej pracy nad umiejętnościami i rozwijają w studentach potrzebę kreatywnego działania w celu stałego podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Po ukończeniu studiów absolwenci filologii rosyjskiej na UKW mają możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej w firmach informatycznych współpracujących z uczelnią. Mogą także znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, turystyce, redakcjach czasopism, ośrodkach kultury, w firmach mających międzynarodowe kontakty biznesowe, jak również wszelkich instytucjach wymagających zaawansowanej znajomości języka rosyjskiego oraz wiedzy z zakresu kultury Rosji i komunikacji interkulturowej. Studia upoważniają również do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu (płatnego) modułu nauczycielskiego.

Przydatne linki

Kontakt

Sekretariat Dziekana Wydziału Językoznawstwa

Aleksandra Majka
52 321 31 81
aleksandra.majka@ukw.edu.pl
ul. Jagiellońska 11, p. 23 • 85-067 Bydgoszcz

Sekretariat Prodziekana Wydziału Językoznawstwa ds. Kształcenia

Marta Zakrzewska
52 360 84 50
jezykoznawstwo@ukw.edu.pl
ul. Grabowa 2, p. 105 • 85-601 Bydgoszcz

Daria Spychała
52 340 16 87
daria.spychala@ukw.edu.pl
ul. Grabowa 2, p. 302 • 85-601 Bydgoszcz